نوشته شده توسط : -:¦:- مشق آبی -:¦:-

کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنيم تا « پنجاه ميليارد و بيست و سه ميليون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: يکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان ميليون             د: يکان ميليارد

حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ي سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سي و پنجم             ب: شش و بيست و چهار سي و پنجم

ج: پنج و بيست و سه سي و پنجم     د: شش و بيست و سه سي و پنجم              

ربع 60 تا برابر است با:            

الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

در جاي خالي چه عددي را قرار دهيم تا تساوي درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم         

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

مساحت زميني به شکل لوزي به قطرهاي 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

کدام گزينه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتيمتر                ب: 1/0 سانتيمتر = يک ميليمتر

ج: 07/4 کيلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009ميليمتر

%30 عدد 120 چند تا مي شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

نسبت وزن يک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کيلوگرم باشد وزن فرزند او چند کيلوگرم است.

الف: 9کيلوگرم             ب: 14 کيلو گرم         ج: 18 کيلوگرم      د: 45 کيلوگرم 

دو جعبه ي مکعبي شکل داريم يکي به ابعاد 2سانتيمتر و ديگري به ابعاد 6سانتيمتر. در داخل جعبه ي بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا مي گيرد؟

الف: 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

منبع: http://smkschool.blogfa.com/post/

 :: موضوعات مرتبط: ریاضی (40)
:: برچسب‌ها: ریاضی پایه ی پنجم
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |